TNMT_10_Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh năm 2020

Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thành phố Cần Thơ là dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ bao gồm đối tượng địa lý thuộc chủ đề quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh có các thuộc tính như sau: Mã đối tượng, Mã tỉnh, Tên vùng quy hoạch, Mục đích sử dụng theo quy hoạch, Năm quy hoạch. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ được cung cấp theo định dạng GML và ESRI Shapefile

16:11 29/11/2022 - Map Service - demo spp - Một số bộ phận

Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022 - Tile

Dữ liệu kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố Cần Thơ là dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ bao gồm đối tượng địa lý thuộc chủ đề quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh có các thuộc tính như sau: Mã đối tượng, Mã tỉnh, Tên vùng quy hoạch, Mục đích sử dụng theo quy hoạch, Năm quy hoạch, Mã huyện. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ được cung cấp theo định dạng GML và ESRI Shapefile

13:58 14/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai

Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021 - Tile

Dữ liệu kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố Cần Thơ là dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ bao gồm đối tượng địa lý thuộc chủ đề quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh có các thuộc tính như sau: Mã đối tượng, Mã tỉnh, Tên vùng quy hoạch, Mục đích sử dụng theo quy hoạch, Năm quy hoạch, Mã huyện. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ được cung cấp theo định dạng GML và ESRI Shapefile

11:07 14/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai

Quy hoạch sử dụng đất Quận Cái Răng 2020 - Tile

Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố Cần Thơ là dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ bao gồm đối tượng địa lý thuộc chủ đề quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh có các thuộc tính như sau: Mã đối tượng, Mã tỉnh, Tên vùng quy hoạch, Mục đích sử dụng theo quy hoạch, Năm quy hoạch, Mã huyện. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ được cung cấp theo định dạng GML và ESRI Shapefile

08:30 14/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai

Quy hoạch sử dụng đất Quận Bình Thủy 2020 - Tile

Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố Cần Thơ là dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ bao gồm đối tượng địa lý thuộc chủ đề quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh có các thuộc tính như sau: Mã đối tượng, Mã tỉnh, Tên vùng quy hoạch, Mục đích sử dụng theo quy hoạch, Năm quy hoạch, Mã huyện. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ được cung cấp theo định dạng GML và ESRI Shapefile

20:34 13/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai

Quy hoạch sử dụng đất Huyện Cờ Đỏ 2030 - Tile

Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố Cần Thơ là dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ bao gồm đối tượng địa lý thuộc chủ đề quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh có các thuộc tính như sau: Mã đối tượng, Mã tỉnh, Tên vùng quy hoạch, Mục đích sử dụng theo quy hoạch, Năm quy hoạch, Mã huyện. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ được cung cấp theo định dạng GML và ESRI Shapefile

14:49 13/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai

Quy hoạch sử dụng đất Huyện Thới Lai 2030 - Tile

Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố Cần Thơ là dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ bao gồm đối tượng địa lý thuộc chủ đề quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh có các thuộc tính như sau: Mã đối tượng, Mã tỉnh, Tên vùng quy hoạch, Mục đích sử dụng theo quy hoạch, Năm quy hoạch, Mã huyện. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ được cung cấp theo định dạng GML và ESRI Shapefile

13:29 13/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai

Quy hoạch sử dụng đất Huyện Phong Điền 2030 - Tile

Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố Cần Thơ là dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ bao gồm đối tượng địa lý thuộc chủ đề quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh có các thuộc tính như sau: Mã đối tượng, Mã tỉnh, Tên vùng quy hoạch, Mục đích sử dụng theo quy hoạch, Năm quy hoạch, Mã huyện. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ được cung cấp theo định dạng GML và ESRI Shapefile

12:07 13/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai

Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021

Dữ liệu kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố Cần Thơ là dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ bao gồm đối tượng địa lý thuộc chủ đề quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh có các thuộc tính như sau: Mã đối tượng, Mã tỉnh, Tên vùng quy hoạch, Mục đích sử dụng theo quy hoạch, Năm quy hoạch, Mã huyện. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ được cung cấp theo định dạng GML và ESRI Shapefile

09:18 13/06/2022 - Feature Service - demo spp - Công khai

Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021

Dữ liệu kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thành phố Cần Thơ là dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ bao gồm đối tượng địa lý thuộc chủ đề quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh có các thuộc tính như sau: Mã đối tượng, Mã tỉnh, Tên vùng quy hoạch, Mục đích sử dụng theo quy hoạch, Năm quy hoạch, Mã huyện. Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất thành phố Cần Thơ được cung cấp theo định dạng GML và ESRI Shapefile

09:18 13/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai
Từ 1 đến 10 trong tống số 31 kết quả