Ứng dụng Tra cứu thông tin Hộ gia đình bảo trợ xã hội

Ứng dụng tra cứu thông tin Hộ gia đình bảo trợ xã hội sử dụng dữ liệu về hộ gia đình từ dự án thành phần An sinh Xã hội. Dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu thuộc "Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, do ngân hàng thế giới tài trợ, gói thầu CT3-NC-3.3: Khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ gia đình để ứng phó với nguy cơ ngập lụt và tác động của biến đổi khí hậu" do Sở Lao động thương binh và Xã hội cung cấp.

13:41 16/06/2022 - Web Mapping Application - demo spp - Không chia sẻ

Bản đồ thông tin Hộ gia đình bảo trợ xã hội

Bản đồ thông tin Hộ gia đình bảo trợ xã hội

09:06 16/06/2022 - Web Map - demo spp - Không chia sẻ

Hộ gia đình bảo trợ xã hội

Dữ liệu về hộ gia đình từ dự án thành phần An sinh Xã hội là dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu thuộc "Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, do ngân hàng thế giới tài trợ, gói thầu CT3-NC-3.3: Khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ gia đình để ứng phó với nguy cơ ngập lụt và tác động của biến đổi khí hậu" do Sở Lao động thương binh và Xã hội cung cấp. Dữ liệu về hộ gia đình từ dự án thành phần An sinh Xã hội bao gồm các đối tượng địa lý thuộc chủ đề hộ gia đình bảo trợ xã hội có các thuộc tính sau: Tên chủ hộ, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, Số điện thoại, Mã quận huyện, Mã phường xã, Kinh độ, Vĩ độ, Đơn vị cập nhật, Đơn vị quản lý, Người cập nhật, Ngày cập nhật. Dữ liệu về hộ gia đình từ dự án thành phần An sinh Xã hội được cung cấp theo định dạng GML và ESRI Shapefile

16:58 15/06/2022 - Feature Service - demo spp - Không chia sẻ

Hộ gia đình bảo trợ xã hội

Dữ liệu về hộ gia đình từ dự án thành phần An sinh Xã hội là dữ liệu số do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS - VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu thuộc "Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, do ngân hàng thế giới tài trợ, gói thầu CT3-NC-3.3: Khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ gia đình để ứng phó với nguy cơ ngập lụt và tác động của biến đổi khí hậu" do Sở Lao động thương binh và Xã hội cung cấp. Dữ liệu về hộ gia đình từ dự án thành phần An sinh Xã hội bao gồm các đối tượng địa lý thuộc chủ đề hộ gia đình bảo trợ xã hội có các thuộc tính sau: Tên chủ hộ, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, Số điện thoại, Mã quận huyện, Mã phường xã, Kinh độ, Vĩ độ, Đơn vị cập nhật, Đơn vị quản lý, Người cập nhật, Ngày cập nhật. Dữ liệu về hộ gia đình từ dự án thành phần An sinh Xã hội được cung cấp theo định dạng GML và ESRI Shapefile

16:58 15/06/2022 - Map Service - demo spp - Một số bộ phận

Ranh giới hành chính Thành phố Cần Thơ

Dữ liệu địa phận cấp tỉnh thành phố Cần Thơ do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS-VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cung cấp. Dữ liệu địa phận cấp tỉnh thành phố Cần Thơ bao gồm các trường thuộc tính: mã đối tượng, mã tỉnh, tên tỉnh, diện tích tự nhiên, ghi chú.

16:40 03/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai
Từ 1 đến 5 trong tống số 5 kết quả