Ranh giới hành chính Thành phố Cần Thơ

Dữ liệu địa phận cấp tỉnh thành phố Cần Thơ do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS-VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cung cấp. Dữ liệu địa phận cấp tỉnh thành phố Cần Thơ bao gồm các trường thuộc tính: mã đối tượng, mã tỉnh, tên tỉnh, diện tích tự nhiên, ghi chú.

16:40 03/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai
Từ 1 đến 1 trong tống số 1 kết quả