Bản đồ nền địa lý TP Cần Thơ - Tile

Dữ liệu nền địa lý thành phố Cần Thơ do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS-VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cung cấp.

10:01 17/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai

Dữ liệu nền địa lý Thành phố Cần Thơ 2N/5N - Tile

Dữ liệu nền địa lý Thành phố Cần Thơ

19:11 09/06/2022 - Map Service - demo spp - Không chia sẻ

Ranh giới hành chính Thành phố Cần Thơ

Dữ liệu địa phận cấp tỉnh thành phố Cần Thơ do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS-VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cung cấp. Dữ liệu địa phận cấp tỉnh thành phố Cần Thơ bao gồm các trường thuộc tính: mã đối tượng, mã tỉnh, tên tỉnh, diện tích tự nhiên, ghi chú.

16:40 03/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai

Ranh giới hành chính huyện xã

Dữ liệu địa phận cấp huyện, xã thành phố Cần Thơ do Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ GIS-VIETGIS xây dựng từ nguồn tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ cung cấp. Dữ liệu địa phận cấp xã thành phố Cần Thơ bao gồm các trường thuộc tính: mã đối tượng, mã xã, tên xã, diện tích tự nhiên, ghi chú.

15:29 01/06/2022 - Map Service - demo spp - Công khai
Từ 1 đến 4 trong tống số 4 kết quả